About us

เกี่ยวกับเรา

ราชจักรวรรดิห้วยเสี้ยวถูกก่อตั้งขึ้นโดยไม่ทำผิดกฎหมายราชอาณาจักรไทย เราจัดตั้งขึ้นเพื่องานอดิเรกไม่ได้มีเจตนาที่จะแบ่งแยกแผ่นดิน เราเคารพรักอาณาจักรไทยเสมอ เรามีแนวคิดแบบไมครอนคือการตั้งประเทศจำลองโดยไม่มีการทำผิดกฎหมายใดๆกับที่ตั้ง เราได้รับอิธิพลการปกครองแบบจีนโบราณในสมัยราชวงศ์ชิงและราชวงศ์โชซอนของเกาหลี เรามีแนวคิดอนุรักษ์การแต่งกายแบบโบราณจีนและโชซอน ดังจะเห็นได้จากที่สมเด็จพระจักรพรรดิและขุนนางของเรามีการสวมชุดขุนนางโบราณในการทำงานและในการเข้าเฝ้า

(ประวัติการก่อสร้างอาณาจักร)

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ อภิชาติ ได้สถาปณาตนเองเป็นกษัตริย์และแต่งตั้งญาติพี่น้องหลายคนดำรงตำแหน่งสำคัญๆต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญแก่อาณาจักรได้มากที่สุด ตลอดจนสืบมาปัจจุบัน

Empire of Huai Siao.

ตราแผ่นดิน
ธงชาติ