Government

คณะเสนาบดีชุดปัจจุบันถือเป็นคณะเสนาบดีชุดที่สองซึ่งจักรพรรดิเปาทรงมีพระราชโองการแต่งตั้งวันที่ ๑ มกราคม รัชศกปีเปา ๒๕๖๓ โดยมี สมเด็จองค์ชายฮึนโจเป็นอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีอื่นๆอีก อนึ่ง คณะเสนาบดีถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้ชีวิตของราษฎรอยู่ดีมีสุข ราชอาณาจักรเจริญก้าวหน้า

ตราสำนักอัครมหาเสนาบดีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓

คณะเสนาบดี

สมเด็จองค์ชายฮึนโจ (อัครมหาเสนาบดี)
สมเด็จองค์หญิงเยนา (รองอัครมหาเสนาบดี,เสนาบดีกระทรวงพระคลัง)
สมเด็จองค์ชายโยเหล้า (เสนาบดีกระทรวงกลาโหม)
สมเด็จองค์หญิงภรภัทร (เจ้ากรมสรรพากร)